بررسی برچسب

ابراهیم

خواب ها بر چند گونه اند ؟

خواب یا رؤیا ، واقعیّتی انکارناپذیر است . امّا این خوابها به سه دسته تقسیم می شوند : ۱ . خوابی که نشان دهنده واقعیّتی خارجی است و نیاز به تعبیر ندارد؛ مانند خواب حضرت…