بررسی برچسب

آیین

فرق وحی با الهام چیست ؟

الهام ، یکی از راههای وحی است . الهامی که در پرتو آن یک پیامبر ، شریعت و آیین خویش را از عالم غیب دریافت می کند ، ویژه پیامبران است ، ولی نمی توان گفت ویژه پیامبران است .…

معنای بر حق بودن اسلام چیست ؟

تمام پیامبرانی که خداوند متعال برای هدایت و ارشاد انسانها فرستاده ادیان و شرایع آنان صحیح و اعتقاد به آنها لازم است ولی شریعت هر پیغمبری در زمان همان پیامبر و تا هنگامی…

چگونه است که در ظاهر امر سایر ادیان الهی از ما پیشرفته تر هستند و تکنولوژی و رفاه…

یادآور می شویم که شریعت پیامبر اسلام کامل ترین شریعت و پیامبر اسلام خاتم پیامبران و افضل همه آنان است . درباره این که نوشته اید در ظاهر امر سایر ادیان الهی از ما پیشرفته…