بررسی برچسب

آموزی

چرا انسان عبرت پذیر نیست؟

عبرت گرفتن به معنای بهره بردن از تجارب دیگران ، در رخدادهای روزگار است . براساس آیات قرآن و روایات معصومان عبرت پذیری نیاز به زمینه پذیرش در درون انسان دارد

چرا انسان عبرت پذیر نیست؟

عبرت گرفتن به معنای بهره بردن از تجارب دیگران، در رخدادهای روزگار است. براساس آیات قرآن و روایات معصومان عبرت پذیری نیاز به زمینه پذیرش در درون انسان دارد. کسی که در پی…