بررسی برچسب

آفریده

راه اثبات وجود خدا چیست ؟

درتوصیف خداوند آمده است که خدا موجودی است که از نظر زمانی نامحدود است.هیچ مکانی وهیچ زمانی از وجود او خالی نیست ودرهمه زمانها و مکانها وجود دارد.

اوّلین مخلوق خداوند چه بود؟

از پاره یی از احادیث استفاده می شود که اوّلین مخلوقی که خداوند آفرید عقل بود و از پاره یی دیگر از روایات چنین برمی آید که اوّلین آفریده نور پیامبر ( ص ) و امامان ( ره )…