بررسی برچسب

آفت

آفات علم چیست؟

در ابتدا بايد تعريف روشني از آفت ارائه شود و سپس انواع آفات علم را برمي شمريم. آفت: آفت، حالت و وضعيتي است كه وقتي در چيزي پيدا شود،آن را فاسد و خراب مي كند و بهره وری…