بررسی برچسب

آفتاب

خواب دیدن آفتاب

آفتاب اگر کسی دید بر فلک نشست و روی به آفتاب کرد، پس دیگر، روی با آفتاب بگردانید، دلیل که آن کس نخست کافر بوده، پس مسلمان گردد و به عاقبت کافر گردد. اگر بیند که آفتاب…

خواب دیدن آفتاب

آفتاب اگر بیند که در میان آفتاب، نقطه سیاهی بود، دلیل کند که پادشاه از جهت ملک دل مشغول بود. اگر بیند که دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود، دلیل که دو پادشاه را با هم…

خواب دیدن آفتاب

آفتاب آفتاب درخواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه وزیر او و زهره زن پادشاه و عطارد دبیر پادشاه و مریخ پهلوان پادشاه و ستارگان دیگر لشگر او بود. جابر مغربی گوید: آفتاب در…

خواب دیدن آفتاب

آفتاب اگر بیند که آفتاب را سجده کرد، دلیل که سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و کار وی بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید. و شعاع آفتاب به خواب دیدن،…

خواب دیدن آفتاب

آفتاب آفتاب درخواب، پادشاه است، یا خلیفه بزرگوار. اگر بیند که آفتاب را از آسمان فرا گرفت، یا وی را به ملک خویش گرفت، دلیل که پادشاهی و بزرگی یابد، یا دوست و مقرب پادشاه…

آفتاب چه چیزها یی را پاک میکند؟

سلام عليکم آيا آفتاب فقط چيزهايي را که در رساله ي امام آمده مانند زمين، ساختمان و حصير را پاک مي کند و وسايل ديگر را پاک نمي کند؟ نظر امام و رهبر را بيان فرماييد.بسم الله…

خواب دیدن آفتاب

آفتاب تاویل دیدن آفتاب بر هشت وجه بود. اول: خلیفه، دوم: سلطان بزرگ، سوم: رئیس، چهارم: عاملی بر زاد، پنجم: عدل پادشاه، ششم: منفعت رعیت، هفتم: مرد زن و زن را شوی، هشتم:…

شهیدی که زیر آفتاب مانده بود

شهیدی كه زیر آفتاب مانده بوددر یكى از همین روزهایى كه ما (1) در خطوط جبهه حركت مى‌كردیم، یك نقطه‌اى بود كه قبلاً دشمن متصرّف شده بود، بعد نیروهاى ما رفته بودند…