بررسی برچسب

آسیب

خواب دیدن آسیب

آسیب اگر خواب ببینید آسیبیبه شما وارد آمده است ، دلالت بر آن دارد که گرفتاری، شما را تهدید میکند. اگر خواب ببینید در مقابل ضربهایکه به شما میخورد از خود دفاع میکنید ،…