بررسی برچسب

آزادی

آیا آزادی مطلق است یا محدود؟ حدود آزادی چیست؟ چه کسی باید محدوده آزادی را معین…

آزادی مطلق وبدون قید یعنی هرکس هرکاری میخواهد انجام دهد وهرچه میخواهد بگوید وبخورد وسایراعمال, این آزادی هردین وقانونی را نفی میکند؛ چون همیشه هرقانونی, حد ومرزی برای یکی…