بررسی برچسب

آدم

آفرینش حوا چگونه بود؟

در تورات ، باب دوم سفر پیدایش ، چنین آمده است : « خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوند آن دنده را که…

عالم ذرّ چیست؟

عالم ذرّ عالمی بوده است که در آن جا ، خداوند پیش از خلقت انسانها به صورت انسانی ، از آنان بر ربوبیّت خود اقرار گرفته و آنان بدین اقرار تن در داده اند . این گونه ای…