بررسی برچسب

آدم

حضرت شیث (علیه السلام) که بود؟

حضرت شیث ( علیه السلام ) از فرزندان حضرت آدم ( علیه السلام ) و وصیّ آن حضرت بود . آدم ( علیه السلام ) به حضرت شیث ( علیه السلام ) سفارش کرد که علم و مقام وصایت خود را…

آیا شیطان وجود دارد؟

وجود شیطان از واقعیّت های مسلّم است که در قرآن مجید و همچنین روایات بسیار از او وکیدها و مکرها و وسوسه ها و دشمنی هایش با انسان سخن به میان آمده است