بررسی برچسب

آتش

عقیده اباضیه درباره قرآن چیست؟

از اباضیه که ساده نگری را کنار گذاشته و به عقل گرویدهاند، انتظار میرفت که در مسأله مخلوق بودن قرآن، موضع عدلیه را بپذیرند و تصریح کنند که قرآن مخلوق خداوند سبحان است و پس…

مظالم عباد چگونه جبران می شود ؟

مظالمی که از دیگران برعهده انسان است و بسیاری از آنها در دعای روز دوشنبه ذکر شده، حق الناس است که باید به گونهای جبران شود و رضایت شخص جلب گردد، تا به پیروی آن دعا و…

خواب دیدن آتش

آتش اگر بیند پاره های آتش می خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد و اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید. و اگر بیند که از هر جایی…

خواب دیدن آتش

آتش بعضی از معبران گویند: اگر کسی بیند که آتشی از زمین برآید و فروغ می داد، دلیل کند که در آن موضع، گیج بود

خواب دیدن آتش

آتش اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع و اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی…