بررسی برچسب

آتش

واقعه اصحاب فیل را توضیح دهید .

گروهی از تجّار مکّه در سفری به حبشه رفتند و به کلیسایی مسیحی درآمدند . برای پخت غذا آتشی در آن جا افروختند ، ولی پس از خروج آتش را خاموش نکردند . با وزش باد آتش افروختن…

بکریه چه کسانی هستند ؟

این فرقه پیروان بکر خواهرزاده عبدالواحد بن زید هستند که می گفت ، آدمی همان روان است نه کالبدی که در آن روان باشد . دیگر اینکه می گفت که : خدای تعالی در روز رستاخیز…