بررسی برچسب

آتئیست

پاسخ به یک آتئیست

پاسخ به یک آتئیست در نظم نوین جهان که توسط انسان‌هایی پلید برنامه‌ریزی می‌شود، برخی از جوانان کشورهای غربی به سمت الحاد و عدم باور به خدا پیش می‌روند. خطر رواج این…