ایا میتوان خدا را دید

0 5

ایا میتوان خدا را دید
پسر بچه ای از خواهر بزرگترش پرسید: ” آیا کسی واقعا می تواند خدا را ببیند ؟ ”

خواهرش که مشغول انجام دادن کاری بود با تندی پاسخ داد : ” البته که نه نادان ! خدا آن بالا در آسمان

هاست. هیچ کس نمی تواند او را ببیند . ”

مدتی گذشت . پسر بچه سوال خودش را از مادرش پرسید : ” مامان ! آیا کسی تا به حال خدا را دیده است ؟

” مادر با مهربانی پاسخ داد : ” نه پسرم ! خدا در قلبهای ما آدم هاست . اما هرگز نمی توانیم او را ببینیم “.

پسر بچه تا حدودی راضی شد . اما هنوز کنجکاو بود اندکی پس از آن پدر بزرگ مهربانش او را برای

ماهیگیری به سفر برد .

آنها مدت زیادی را با یکدیگر بودند . روزی خورشید ، با شکوهی وصف ناپذیر در برابر دبدگان آنها

غروب می کرد . پسر یچه دید که صورت پدر بزرگش سرشار از مهربانی و آرامش خاطر است او اندکی

فکر کرد و سر انحام با دودلی پرسید : ” بابابزرگ ! من … قصد نداشتم که دیگر این سوال را از کسی

بپرسم . اما مدت زمان زیادی است که به آن فکر می کنم . اگر جواب آن را به من بدهی خیلی خوشحال

می شوم . آیا کسی … آیا کسی واقعا توانسته خدا را ببیند ؟ ”

مدتی گذشت . پیر مرد همان طور که نگاهش به غروب خورشبد بود ، یا نرمی پاسخ داد : پسرم من الآن

غیر از خدا هیچ چیز دیگری را نمی توانم ببینم ” .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.