بررسی برچسب

یکتایی خدا

چرا خداوند شریک ندارد؟

چون شریک داشتن نشان دهنده محدودیت بوده و محدودیت نشان دهنده نقص است و نقص و محدودیت نشان­گر نیاز است و در جای خود با ادله متعدد و متقن عقلی ثابت است که خدای سبحان کمال…