بررسی برچسب

پیشگویی های قرآن

می خواهم درباره پیشگوئیهایی که در قرآن آمده و بوقوع پیوسته است اطلاعاتی کسب کنم؟

در قرآن موارد زیادی پیشگویی وجود دارد که بعداً بوقوع پیوسته است و اصولاً یکی از جنبه های معجزه بودن قرآن همین پیشگویی از حوادث آینده است.ما به برخی از آنها اشاره می کنیم:…