بررسی برچسب

پیشوایان

عقیده اباضیه درباره قرآن چیست؟

از اباضیه که ساده نگری را کنار گذاشته و به عقل گرویدهاند، انتظار میرفت که در مسأله مخلوق بودن قرآن، موضع عدلیه را بپذیرند و تصریح کنند که قرآن مخلوق خداوند سبحان است و پس…