بررسی برچسب

وسوسه

وسواس فکری چگونه پدید می آید ؟

گاهی ناهنجاریهای گوناگون روانی زمینه را برای دامن زدن به شبهات و اوهام فراهم می کند و بیماریهای روانی ( وسواس فکری ) را پدید می آورد و در نتیجه شخص بیماربا هیچ دلیل و…

شیطان چیست؟

تنها شیطان نیست که به اغوا و وسوسه انسان ها می پردازد ؛ بلکه ذریه او و اعوان او که از آنها به خیل و رجل ( سوارگان و پیاده گان ) تعبیر شده است ، وی را کمک می دهند .

نقش شیطان چیست؟

در مورد آیه کریمه ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ؛ سپس هر آینه از جلو و پشت سر و راست و چپ آنان می آیم » . از برخی روایات استفاده می شود که…

فرق بین ابلیس و شیطان چیست؟

ابلیس نام شیطانی است که وقتی از طرف خداوند همراه فرشتگان مأمور سجده به آدم شد ، از فرمان خدا تخلّف کرد و رانده درگاه الهی شد و به وسوسه انسان ها پرداخت .

آیا شیطان وجود دارد؟

وجود شیطان از واقعیّت های مسلّم است که در قرآن مجید و همچنین روایات بسیار از او وکیدها و مکرها و وسوسه ها و دشمنی هایش با انسان سخن به میان آمده است