بررسی برچسب

نماز میت

نماز نشسته پسر بزرگ به جای پدر

سوال: اگر پسر بزرگ میت، نتواند ایستاده نماز بخواند، آیا واجب است که خودش در هر صورت قضای پدرش را بخواند؟ یا باید شخصی را وکیل نماید؟پاسخ: می تواند خودش با همان حالی که…