بررسی برچسب

نزاع

وظیفه ما در برابر کسانی که وقایع جعلی را به نهضت امام حسین ( علیه السلام ) نسبت می…

در برخورد با این بخش از وقایع مربوط به عاشورا باید دقّت و احتیاط کرد و توجّه داشت که مبادا در راهنمایی مردم ، آبروی افراد از بین برود و اعتقاد و ایمان مردم به نهضت عاشورا…

خواب دیدن نزاع

نزاع چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانیهایی که پیش می آید خبر میدهد. صرف دیدن صحنه ایاز جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در…

خواب دیدن نزاع

نزاع اگر کسی بیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد.