بررسی برچسب

نجاست

آیا لباس زن حائض نجس است؟

لباس زن حائض اگر چه عرق کرده باشد، نجس نیست، مگر اینکه آلوده به خون شود که باید آن را تطهیر کرد. در تطهیر چنین لباسی ابتدا باید عین خون را برطرف کرد و سپس آن را آب کشید.…

اگر شاهد نجس شدن چیزی باشیم و آن را به صاحب خانه نگوییم، کار حرامی مرتکب شدهایم؟

اگر کسی مال دیگری را نجس کردهباشدو شما شاهد باشید، لزومی ندارد به صاحب خانه بگویید، اما اگر خودتان نجس کردهاید، اگر نجس شده از خوردنیها است، باید به صاحب خانه بگویید. اگر…

فلسفه نجاست کافر چیست؟

نجاستکافر از جهت آن استکه به خدا، قیامت،احکام دین وپیامبرانش ایمانواعتقاد ندارد بنابراین کافر نجس استنه حرام زیرا حراموحلال صفت برایحکم است نهاشخاص ولازم بذکراست که بعضی…

احکام جویدن و کندن پوست لب

حکم کندن پوست لب و گوشه انگشتان چیست؟ آیا باید جای آن آب کشیده شود؟ آیا پوست کنده شده نجس است و جایی را نجس می کند؟ 1- پوست های مختصر دست ها یا لب ها و ... اگر موقع…

وسواس در طهارت و نجاست

از آن روزي كه پا به سن تكليف گذاشتم تا حالا كه 24 سال دارم در مسئله طهارت و نجاست با خودم درگير بوده ام و هر چه بزرگتر شده ام مسئله برايم سخت تر شده است به طوري كه…

رنگ و اثر نجاست پس از تطهیر

حکم باقی ماندن رنگ یا اثر نجاست پس از تطهیر لباس، چیست؟پاسخ: اگر بعد از شستن لباس، عین نجاست باقی بماند، لباس هنوز نجس است. اما اگر باقی نباشد، لباس در هر…