بررسی برچسب

معنی متافیزیک

تفکر متافیزیکی چیست ؟

در کتب پیشگامان فلسفه یونان تقسیم بندی های واضح موجود نبود بحث هایی درباره صلبیعیات ( جهان مادی ) و مباحث وجود و خداشناسی باهم تدوین شده بودند . شارحان کتب ارسطو به تقسیم…