بررسی برچسب

معشوق

معشوق

نسبت به تو حس کور میلی دارم دور و بر خود هزار لیلی دارم من ناز نمی‌خرم، شما هم نفروش چون عاشق کشته مرده خیلی دارم خلیل جوادی