بررسی برچسب

مرد

آیا نماز اصلا نخوانی گناهش بیشتر است یا اینکه یک روز نماز بخوانی و یک روز نخوانی…

مسلم است کسی اصلاً نماز نخواند گناهش بیشتر است از کسی که یک روز میخواند و یک روز نمی خواند نماز مهمترین اعمال دینی است که اگر قبول در گاه خداوند عالم شود ، عبادتها ی دیگر…