بررسی برچسب

قران

چرا مسلمانان ، دین موسی و عیسی را قبول ندارند با آنکه آنها از پیامبران اولوالعزم و…

مسلمانان ، تمام پیامبران الهی را قبول دارند و به آنها با دیده تکریم و احترام می نگرند . و قران مجید که کتاب آسمانی مسلمانان است از پیامبران پیشین با بهترین اوصاف نام می…

عقیده اباضیه درباره قرآن چیست؟

از اباضیه که ساده نگری را کنار گذاشته و به عقل گرویدهاند، انتظار میرفت که در مسأله مخلوق بودن قرآن، موضع عدلیه را بپذیرند و تصریح کنند که قرآن مخلوق خداوند سبحان است و پس…

فضیلت تلاوت قران

در باره قرآن مجید در برخی احادیث وارد شده که هر که قرآن را از روی مصحف بخواند ( متع ببصره ) از نیروی بینایی چشمش برخوردار خواهد بود

چرا قرآن در مدت ۲۳ سال نازل شد ؟

در سوره اسراء آیه ۱۰۶ خداوند می فرماید : « و قرانا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا ؛ قرانی که آیاتش را از هم جدا کردیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و…