بررسی برچسب

قرآن

در صورتی که شحص در قرائت عربی قرآن کریم اشکال داشته باشد آیا با قرائت فارسی آن از…

ااهداء سلام وآرزوی توفیق الهی ضمن تشکرازحسن اعتمادشمابه این بخش پاسخ سؤال مطرح شده به حضورتان تقدیم می گردد.گر چه باید سعی شود تا معنی قرآن را درک کنیم و از ارشادات وعلوم…

آیـا بـا ایـن دلیل که خدا خود فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یعنی ما…

خیر ; زیرا استدلال دوری می شود , زیرا فرض زیاد شدن چیزی بر قرآن شامل زیاد شدن همین آیه هـم می شود , و ابطال چنین فرضی , با خود آیه انا له لحافظون صحیح نمی باشد , زیرا دور…

قـرآن در آیـه ۶۹ سوره نحل می گوید : «و اوحی ربک الی النحل» پروردگار به زنبورعسل…

امـروزه ثـابت شده که زنبوران عسل تمدن و زندگی اجتماعی شگفت انگیزی دارند که ازجهات زیادی بر تمدن انسان و زندگی اجتماعی او پیشی گرفته است قرآن به طرز اعجازآمیزی با کلمه…

دانشمندان علوم اجتماعی و قانونگذاران و حقوق دانان معتقدند که با توجه به تحول و…

اولا , ایـن استدلال , انسان و قانون گذاری او را با خداوند کریم و قانون گذاری اوهمانند دانسته اسـت در حـالـیـکـه عـلم و عقل محدود آدمی به همراه سایر محدودیت های اوسبب می…

در سـوره عـنـکبوت آیه ۱۲ می خوانیم : کافران به مومنان گفتند : شما از آیین ماپیروی…

جـمله امریه در اینجا به یک جمله شرطیه خبریه بازگشت می کند و مفهومش این است اگرشما از طریق ما پیروی کنید ما گناهانتان را به گردن می گیریم و چنین جمله ای قابل صدق و کذب…

دلیل عدم تحریف قرآن کریم چیست ؟

تحریف قرآن به سه صورت ممکن است ; الف : بر قرآن چیزی افزوده شود . ب : از قرآن چیزی کم شود . ج : تعابیر یا الفاظ آن تغییر کند . اما به دلیل عقلی می توان گفت که چیزی بر قرآن…