بررسی برچسب

قرآن

چرا سوره حمد , اساس قرآن است ؟

در حـقـیـقـت سـوره حـمـد فـهـرسـتـی اسـت از مجموع محتوای قرآن , بخشی از آن توحید و شـنـاخـت صـفات خداست بخشی در زمینه معاد و رستاخیز و بخشی از هدایت و ضلالت که خط…