بررسی برچسب

قرآن

قـرآن در آیـه ۶۹ سوره نحل می گوید : «و اوحی ربک الی النحل» پروردگار به زنبورعسل…

امـروزه ثـابت شده که زنبوران عسل تمدن و زندگی اجتماعی شگفت انگیزی دارند که ازجهات زیادی بر تمدن انسان و زندگی اجتماعی او پیشی گرفته است قرآن به طرز اعجازآمیزی با کلمه…

دانشمندان علوم اجتماعی و قانونگذاران و حقوق دانان معتقدند که با توجه به تحول و…

اولا , ایـن استدلال , انسان و قانون گذاری او را با خداوند کریم و قانون گذاری اوهمانند دانسته اسـت در حـالـیـکـه عـلم و عقل محدود آدمی به همراه سایر محدودیت های اوسبب می…