بررسی برچسب

غسل

اگر شخصی بعد از نماز صبح جنب شود البته درماه مبارک رمضان آیا روزه اش باطل می شود…

ج ۱) اگر بعد از اذان صبح یک موقع محتلم شده یعنی خوابیده ودرخواب محتلم شده است اینجا روزه اش باطل نمی شود و فقط برای نماز باید غسل کند. یک موقع باهمسرش بعد از اذان آمیزش…

اقسام غسل کدام است؟

غسل های واجب هفت تا است: غسل جنابت، غسل حیض، غسل استحاضه، غسل نفاس(سه غسل اخیر مخصوص زنان است)، غسل مسّ میت، غسل میّت، غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند این ها واجب می …

غسل حیض چگونه انجام می شود؟

اگر بدن نجس باشد، ابتدا باید آن را آب کشید. و چنانچه اگر غسل ارتماسی باشد مانع از رسیدن آب به بدن وجود داشته باشد آن را برطرف کرد، آ ن گاه باید به نیّت غسل حیض سر و گردن…