بررسی برچسب

علوم قرآن و تفسير

اصطلاحات «مترفین» و «ملأ» که در قرآن درباره ستمکاران بکار رفته به چه معناست و قرآن…

دو اصطلاح مشخص در قرآن مجید درباره خودکامگان ستمکار بکار رفته است:۱ـ مترفین.۲ـ ملاء.معنای لغوی «مترفین» که از ماده ترف است، عبارت است از غوطهوران در عیش و کامکاری و اسراف…

چه آیاتی از قرآن به موضوع گمان‎ها و محاسبه‎های بی‎اساس که باعث انحراف از مسیر…

علت اینکه گمانها و محاسبه‎ها در شناخت و تنظیم «حیات معقول» غلط از آب درمی‎آیند، همواره معلول نارسائی طبیعی مغز یا اختلالات روانی نیست، بلکه به جهت سهل‎انگاری و بی‎اعتنائی…

دیدگاه آیات قرآن در منع انسانها از فریفته شدن به ظواهر دنیا و پدیده‎های خوشایند…

درهم آمیختن واقعیات با زیبائی‎های ظاهری و خواسته‎های غیرعقلانی اکثریت مردم را به جهت ناتوانی از نفوذ به پشت پرده ظواهر می‎فریبد و راه آنان را رو به حقایق سد می‎کند. آیاتی…