بررسی برچسب

عدل

هدف از معاد و قیامت چیست ؟

چون خدا حق است ، کار باطل نمی کند ، و جهان بی هدف ، باطل است . بنابراین ، جهان متحرّک ، هدفی دارد که در آن جا آرام می گیرد . و آن عالم بهشت و قیامت است

معاد یعنی چه ؟

معاد به معنای بازگشت انسان ها به جهان دیگر است . خداوند متعال در قیامت تمام انسان ها را زنده می کند و روح آنها به بدنشان باز می گردد و در پیشگاه عدل خداوند برای محاسبه…