بررسی برچسب

شلوار جین

حکم پوشیدن ساپورت و شلوار لی یا شلوار جین و روسری و کفش رنگی و مانتوی کوتاه در زیر…

برای پوشش شرایطی ذکر شده از جمله اینکه برجستگی های بدن مشخص نباشد. در مورد ساپورت، اینگونه است که تمام هندسه‌ بدن مشخص است؛ بنابراین حجاب کاملی نیست اما نسبت به نوع های…