بررسی برچسب

شرور

کاربرد نفس در قرآن چگونه است ؟

درباره نفس یادآور می شویم که نفس در قرآن مجید موصوف به اوصافی آورده شده است یکی در این آیه کریمه : ان النس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ترجمه بدرستی که نفس هر آینه بسیار…

مصائب و شرور چه حکمتی دارند؟

پاسخ : يك . حكمت گرفتارى هاى انسان هاى آگاهبا تأمّل در آيات و احاديثى كه به حكمت شُرور و مصيبت ها و ناكامى ها اشاره دارند ، مى توان به اين جمع بندى رسيد كه از…