بررسی برچسب

سوره حمد

تفسیر سوره حمد

اشارهدر ادامة مباحث تفسیر سورة مبارکه حمد به آخرین آیه از این سوره می‏پردازیم: انسان موجودی بی‏حرکت نیست؛ بلکه پویاست و مقصد این حرکت، «لقاء…