بررسی برچسب

سردار سلیمانی

فیلمی دیده نشده از رهبر انقلاب

فیلمی دیده نشده ازپیش بینی رهبر انقلاب در مورد آینده کشور در نزدیک به 30 سال پیش +کشوری که حمله کردن به اوحمله کننده را پشیمان خواهدکرد +جالبه سردار سلیمانی هم درکنار…