بررسی برچسب

روزه داری برای سالمندان

نکات روزه داری برای سالمندان

شرط روزه داری برای سالمندان ، به وضعیت جسمانی آن‌ها برمی‌گردد و سالمندی به تنهایی مجوزی برای روزه گرفتن نیست اما چون سالمندان از لحاظ جسمانی در وضعیت شکننده‌تری نسبت…