بررسی برچسب

درباب کمر درد دلبرظریف ما

در باب کمردرد دلبر ظریف ما

از دیدن حال بد تو در عجباتم! از فرط عجب درد گرفته عضلاتم گفتند کمردرد گرفتی دو سه روزی است ای مه به فدای تو ستون فقراتم هر چند وزیری تو ولی دلبر مایی ای یار سخن…