بررسی برچسب

خلقت

در فلسفه اصالت وجودی آورده شده است که موجودات هستی ناقص و خداوند هستی کامل است .…

ایـن مـسئله در فلسفه از فروعات بحث علت و معلول است طبق براهین فلسفی هر موجودممکن در وجود خود احتیاج بعلت دارد و اگر علتش ممکن باشد آن نیز احتیاج به علت دارد سلسله علل هـر…

خـداونـد بـا وجـود قـدرت بـی انتهایی که دارد می توانست همه آسمانها و زمین را در یک…

آفـرینش اگر در یک لحظه می بود , کمتر می توانست از عظمت و قدرت و علم آفریدگارحکایت کـنـد امـا هنگامی که در مراحل مختلف و چهره های گوناگون طبق برنامه های منظم و حساب شده…

خـداوند در قرآن می فرماید : ما بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم مگرنه این…

گرچه خداوند همه را پاک آفریده و اسباب سعادت و تکامل را در اختیار همگی گذاشته است ولی گروهی با اعمال خویش خود را نامزد دوزخ می کنند و سرانجامشان شوم وتاریک است و گروهی با…

آیا دین اسلام این موضوع را قبول دارد که انسان و موجودات دیگر از تک سلول هایی که کم…

در بحث تکامل دو گونه تفکر و برداشت وجود دارد و طرفداران هر یک شواهدی برای نظر خود می آورند .در هر صورت اسلام مخالف با هیچ اصل علمی اثبات شده نیست × لیکن باید دانست که هیچ…

خلق به چه معناست؟

در مفردات راغب آمده که خلق در اصل به معنای تقدیر مستقیم (اندازه گیری درست و یاراست) است ولی در آفریدن شما بدون ماده قبلی بکار می رود. به عبارت دیگر به معنای ایداع است.خلق…

عصمت بیامبران و امامان

تمام پیامبران و جانشینان آنان مثل سایر افراد بشر می توانستند کار خوب انجام دهند و می توانستند کار بد انجام دهند و در این جهت با سایر مردم فرقی نداشته اند و اجتناب آنان از…