بررسی برچسب

خلقت

اگـر مراد از خلقت در آیه ۵۶ سوره ذاریات عبادت باشد , لازم می آید که خداوند به غرض…

ایـن اشـکـال مبتنی است بر آنکه لام در الجن و الانس , برای استغراق وشمول همه افراد می باشد . زیرا در این صورت برخی از افراد خدا را عبادت نکرده ونمی کنند . اما لام برای جنس…

هدف از آفرینش انسان کدام است ؟

مـقتضای صفات کمالیه الهی این است که جهان بگونه ای آفریده شود که مجموعا دارای بیشترین کمال و خیر ممکن الحصول , باشد و از اینجا صفت حکمت برای خدای متعال ثابت می گردد . بـر…

هدف از آفرینش انسان چیست ؟

انـسان برای این آفریده شده که با عبادت و اطاعت خدای متعال , شایستگی دریافت رحمتهایی را پیدا کند که ویژه انسانهای کامل است و اراده حکیمانه الهی اصاله به کمال و سعادت انسان…

اگـر نـیـروی خلقت ( خالق بودن ) جزء ذات خداوند است پس چرا خلقت ابتداء دارد ؟ واگر…

تعبیر جزء ذات تعبیر ناصوابی است اگر خداوند جزء ذات داشت کل ذواجزاء می شد و هرکلی باجزاء خود احتیاج دارد و فرض احتیاج در ذات خداوند که هر احتیاج با او رفع می شود فرضی است…

هفت آسمان و هفت زمین چیست ؟

تقسیم هر مکان را هر کس بر حسب مصلحت خود هر طور فرض کند صحیح است ; مثلا شهری را مـمکن است بچهار بخش کرد و نام هر یک را محله گذاشت , یا بده بخش تقسیم کرد وهر یک را نـاحیه…

اگر انسان هلوع و جزوع است پس خلقت الهی کامل و نیک نیست . در حالیکه خداوندمی فرماید…

هـلـوع بـودن انـسان که ریشه در حب ذات دارد لازمه بقا و راه رسیدن به سعادت است وفی حد نفسه چیز بدی نیست . آنـچـه بـد و نـاپسند است استفاده نادرست و افراطی یاتفریطی از این…

مـتـدیـنـیـن مـی گـویند از اول آفرینش تاکنون هفت یا هشتهزار سال است با آنکه علمای…

در تـورات یهود عمر جهان را بمدت کم محدود کرده است و چنانکه گفتیم این تورات راحضرت موسی بن عمران علیه السلام ننوشت , تا کلام او حجت باشد و مورخین مسلمان هم این مدت را از…

فـلاسـفـه الـهـی و پـیروان ادیان همگی معتقد به وجود یک هدف عالی برای آفرینشند این…

اصل اولی در این بحث آن است که بدانیم او در هیچ چیز به ما شباهت ندارد ماموجودی هستیم از هـر نـظر محدود ولی خداوند وجودی است که از هر نظر بی نهایت است علم و قدرتش بی انتها…

در فلسفه اصالت وجودی آورده شده است که موجودات هستی ناقص و خداوند هستی کامل است .…

ایـن مـسئله در فلسفه از فروعات بحث علت و معلول است طبق براهین فلسفی هر موجودممکن در وجود خود احتیاج بعلت دارد و اگر علتش ممکن باشد آن نیز احتیاج به علت دارد سلسله علل هـر…

خـداونـد بـا وجـود قـدرت بـی انتهایی که دارد می توانست همه آسمانها و زمین را در یک…

آفـرینش اگر در یک لحظه می بود , کمتر می توانست از عظمت و قدرت و علم آفریدگارحکایت کـنـد امـا هنگامی که در مراحل مختلف و چهره های گوناگون طبق برنامه های منظم و حساب شده…