بررسی برچسب

خلقت

قد حضرت آدم (ع) چقدر بوده است؟

خدا عز و جل چون آدم (ع) و همسرش حوا (ع) را بزمین فرود آورد دو پاى آدم روى گردنه كوه صفا بود و سرش زیر افق آسمان و راستى كه بخدا از آزار گرماى آفتاب كه باو میرسید…

اوصاف «فاطر»، «باری» و «بدیع» اشاره به چه چیزی دارند؟ چرا خداوند را «فاطر»، «بدیع»…

اوصاف «فاطر»، «باری» و «بدیع» همگی اشاره به آفرینش چیزی بدون هیچ سابقه است، منتهی در بعضی از این واژهها این معنی واضحتر و آشکارتر است، و در بعضی کم رنگتر، و به هر حال همه…