بررسی برچسب

خلقت

چـگـونـه خداوند ساکن غیر متغیر مافوق جسم بدون زمان و مکان ، موجودات متغیر درمحدوده…

مسئله ربط حادث بقدیم است باید توجه داشت که تغیر در تغیر خود ثابت است و اگردر تغیر خود متغیر بود بثابت تبدیل می شد موجودات مادیه که متغیر و حادث زمانی آنها هستند حرکت…

هدف از آفرینش انسان چیست ؟

شکی نیست که خدا موجودی غنی و بی نیاز است . پـس چـرا بـشـر را آفریده ؟ وهدف از آفرینش او چه بوده ؟به دیگر سخن , اگر در آفرینش انسان هدفی وجود داشته , پس خدا موجودی محتاج…

قـرآن مـی گـوید : خداوند آدم را بر جهانیان فضیلت و برتری داد و این گواه آن است که…

مـنـظـور آیه مجموع جامعه انسانیت در تمام طول تاریخ است و معنی آن این است که :خداوند از مـیـان تمام جامعه بشریت در طول تاریخ انسانهایی را برگزید که نخستین آنها آدم و سپس…

ارزش حقیقی هر موجودی به چیست ؟

هـر مـوجودی که وجود کاملتری دارد و آثار وجودی بیشتری از آن پدید می آید , ذاتاارزشمندتر از موجودات دیگری هستند که چنین کمالی را ندارند و هر موجودی که درمسیر تکاملش قرار…

هدف خداوند از خلق زمین و آسمان و مسخر ساختن آنها برای انسان هدایت انسان است . در…

هـدف خـداونـد از خلق زمین و آسمان و مسخر ساختن آنها برای انسان هدایت اجباری وایمان از روی اجبار و قصد نبوده است بلکه هدایت و ایمان آوردن انسان ها از طریق اختیار و قصد و…

اگـر مراد از خلقت در آیه ۵۶ سوره ذاریات عبادت باشد , لازم می آید که خداوند به غرض…

ایـن اشـکـال مبتنی است بر آنکه لام در الجن و الانس , برای استغراق وشمول همه افراد می باشد . زیرا در این صورت برخی از افراد خدا را عبادت نکرده ونمی کنند . اما لام برای جنس…