بررسی برچسب

خداوند

خداوند از چه زمانی بوده ؟

الف - این که خداوند نور خوانده شده است ، نه به معنای نورهای طبیعی است ؛ بلکه نوعی تشبیه معقول به محسوس است وگرنه خداوند ورای همه این توصیفات است . ب - این که فرموده اید :…

هدف از معاد و قیامت چیست ؟

چون خدا حق است ، کار باطل نمی کند ، و جهان بی هدف ، باطل است . بنابراین ، جهان متحرّک ، هدفی دارد که در آن جا آرام می گیرد . و آن عالم بهشت و قیامت است