بررسی برچسب

حیفه نون

مامانم میگه پاشو برو نون بگیر!

مامانم میگه پاشو برو نون بگیر! میگم من امروز تولدمه نباید کار کنم! میگم مامان شام چی داریم؟! رفته زیر پتو میگه منم امروز زاییدم نباید کارکنم :| خداییش قانع شدم !