بررسی برچسب

حکمت

هدف از معاد و قیامت چیست ؟

چون خدا حق است ، کار باطل نمی کند ، و جهان بی هدف ، باطل است . بنابراین ، جهان متحرّک ، هدفی دارد که در آن جا آرام می گیرد . و آن عالم بهشت و قیامت است

چرا در جامعه انسانی ، انسان ها برخلاف حیوانات ، که براساس قانون تنارع بقا زندگی می…

نخست ، باید به این نکته توجّه داشت که در بسیاری از حیوانات هم ، زندگی اجتماعی و اصل تعاون بقا وجود دارد . و اساساً زندگی به صورت جمعی نمی تواند جز بر اساس اصل تعاون صورت…