بررسی برچسب

توحيد

قرآن می گوید:خداوند آیات خویش را برای شما تشریح می کند تا به قیامت و معادایمان…

اولا , قـدرت خـداونـد بر ایجاد این جهان دلیل بر قدرت او بر اعاده آن است ثانیااگر عالم آخرت نـبـاشـد آفـریـنش این جهان بیهوده خواهد بود زیرا این زندگی به تنهایی نمی تواند…

چـه اشـکـال دارد کـه هـمـه جـهـان آفـریـده خـدای واحدی دانسته شود و در عین حال…

فـرض فـوق صـحـیـح نـیـسـت ; زیـرا هـر مـعـلـولـی بـا تـمـام شوون هستیش , قائم به علت هـسـتـی بـخـش می باشد و هیچ موجود مستقل دیگری راهی برای تصرف در آن ندارد , مگر تاثیر…

توحید عبادی یعنی چه ؟

آنکه هیچکس و هیچ چیز را شایسته پرستش جز ذات خدا ندانیم تنها به فرمان او گردن نهیم و از بندگی در برابر غیر ذات پاک او بپرهیزیم .

توحید افعال یعنی چه ؟

آنکه تنها موثر حقیقی را در عالم خداوند بدانیم نه اینکه به دنبال سبب نرویم بلکه معتقد باشیم که هـر سـبـبـی هـر تـاثـیـری دارد بـه فرمان خداست این تفکر و اعتقادانسان را از…

دلیل بر توحید صفاتی چیست ؟

دلـیـل بـر توحید صفاتی این است که اگر هر یک از صفات الهی مصداق و ( ما بازاء )جداگانه ای داشـتـه باشد , از چند حال خارج نخواهد بود : یا مصادیق آنها در داخل ذات الهی فرض…