بررسی برچسب

تفاوت غریزه و فطرت چیست ؟

تفاوت غریزه و فطرت چیست ؟

شاید بتوان گفت : فطرت و غریزه با یکدیگر تفاوتی ندارند و فطریات و غرایز اموری هستند که در وجود انسان سرشته است مانند احساس گرسنگی و تمایل به مذهب و امثال آنها که فطری…