بررسی برچسب

بیماری پسوریازیس یا صدفک

بیماری پسوریازیس یا صدفک

پسوریازیس یا صدفک نوعی بیماری پوستی خود ایمنی است منظورازخود ایمنی وقتی است که دستگاه ایمنی بدن شروع به فرستادن سیگنال‌های اشتباه می‌کند و چرخه رشدسلول‌های پوستی رابه هم…