بررسی برچسب

بریم به خدمت مدیر عامل

بریم به خدمت مدیر عامل

مشتی رجب می خواست بِره پِی کار که اومد از اداره شون یه طومار داخل نامه با هزار خواهش بعد سلام و احترام و کُرنش نوشته بودند کجایی مشتی نمیشه برگردی بیایی مشتی…