بررسی برچسب

اولین قاری قرآن

اولین قاری قرآن کریم کیست؟

اولین قاری شخص پیامبر اکرم (ص) و بعد از ایشان حضرت امیرالمؤمنین (ع) و حضرت خدیجه (س)... بوده اند و اگر مقصود شما از قراء معروف سبعه است به لحاظ تقدم تاریخی اولین آنها…