بررسی برچسب

اهل کتاب

ازدواج با اهل کتاب

طبق فرمایش قرآن مسلمان نمی تواند با بودائی یا هندو و... ازدواج کند بخاطر اینکه مشرک هستند اما می تواند با مسیحی ازدواج کند چرا که مسیحی اهل کتاب است. اما مسیحی هم…

طهارت یا نجاست اهل کتاب

آیا اهل کتاب، پاک هستند؟پاسخ:آیات عظام: امام و بهجت: اهل کتاب، نجس هستند. آیات عظام: مکارم، زنجانی، صافی، خویی و گلپایگانی: به احتیاط واجب، نجس اند. آیات عظام:…