بررسی برچسب

ارتباطات

ارتباطات

فیس بوک آن روزها مسدود بود پست و اینترنت به کل نابود بود در حقیقت عینهو عصر حجر ارتباطات از طریق دود بود قبض تلفن چون گیاهی بارور ریشه اش انگار توی کود بود هر…